Balsavimas

Ar pritartumėte, kad Dainių pelkėje būtų kasamos durpės?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Kontrolės ir audito tarnybos bėdų šaknys – gilios

Kontrolės ir audito tarnybos bėdų šaknys – gilios (9)

2018-08-21

Vida Rekešienė, kurios vadovaujamos Kontrolės ir audito tarnybos 2014-2015 m. darbas buvo įvertintas blogai, priekaištų nesulaukė nei iš mero Skirmanto Mockevičiaus, nei iš kitų koalicijos partnerių. J. Stanaitienės nuotr.

Liepos 28 d. „Šviesa“ rašė apie Jurbarko r. savivaldybės kontrolieriaus Sauliaus Jakščio darbu nepatenkinto tarybos nario Daivaro Rybakovo kreipimąsį į Valstybės kontrolę įvertinti šio specialisto darbą. Praėjusią savaitę gautas ir rajono tarybos nariams išplatintas atsakymas paskatino atidžiau pažvelgti į savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbą – paaiškėjo daug įdomių dalykų.

Pažadėjo įvertinti

Nepasitenkinimas kontrolieriumi S. Jakščiu kilo birželio mėnesį rajono tarybai ruošiantis tvirtinti Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. veiklos ataskaitą. Jau komitetų posėdžiuose užvirė diskusijos apie savivaldybės kontrolieriaus darbą, jo parengtų ataskaitų apimtį, kokybę ir stilių, seminarų ir kursų pasirinkimą.

Savivaldybės tarybos narys D. Rybakovas kontrolierių kaltino nekompetencija, blogai parengtomis ataskaitomis, viešųjų pirkimų vengimu. Kad turi bėdų su S. Jakščio parengtais dokumentais, pripažino ir Kontrolės komiteto narys Stasys Makūnas. Jis tikino, kad nebuvo nė vienos kokybiškai parengtos kontrolieriaus ataskaitos.

Atlaidesnis S. Jakščiui buvo Kontrolės komiteto pirmininkas Petras Vainauskas, tvirtinęs, kad kontrolierius dirba kaip spėja, ataskaitas kur reikia pataiso ir pamažu tobulėja. Priekaištus S. Jakščiui jis vadino politikavimu ir kerštu už asmenines nuoskaudas.

Jurbarko r. savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius kontrolieriaus taip pat nebuvo linkęs smerkti, nors jo darbą vertino tik patenkinamai. Meras pritarė S. Jakščio nuomonei, kad vieno žmogaus tarnyboje neužtenka susidoroti su užduotimis ir jas atlikti kokybiškai.

Rugpjūčio 13 d. Valstybės kontrolė D. Rybakovui atsiuntė atsakymą, kuriame patikino, kad įvertins suteiktą informaciją sudarydami 2019 m. savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinės peržiūros planą. Raštas taip pat buvo persiųstas Savivaldybių kontrolierių asociacijai, kuri savo ruožtu gali įvertinti asociacijos narių veiklą ir išreikšti nuomonę bei teikti pasiūlymus savivaldybėms.

Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos išorinei peržiūrai atrenkamos ne rečiau kaip kartą per šešerius metus. Laikotarpis gali būti sutrumpintas iki trejų metų, jeigu paskutinės peržiūros metu buvo įvertinta, kad savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sukurta audito kontrolės sistema turi reikšmingų trūkumų ir atlikto audito rezultatai buvo įvertinti III ar IV lygiu.

Priminė praeitį

Valstybės kontrolės D. Rybakovui atsiųstame rašte priminta, kad Jurbarko r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išorinė peržiūra buvo atlikta 2016 m., o audito rezultatai įvertinti tik IV, žemiausiu lygiu. Tai reiškia, kad audito įrodymai nėra tiek pakankami ir tinkami, kad jais būtų galima pagrįsti pateiktą audito ataskaitą ir (ar) išvadą ir yra reikšmingų nukrypimų nuo auditą reglamentuojančių teisės aktų.

Išorinė peržiūra atliekama siekiant įvertinti savivaldybės kontrolieriaus ar tarnybos sukurtą audito kokybės kontrolės sistemą ir atlikto audito kokybę bei pareikšti dėl to nuomonę ir pateikti informaciją. Valstybės kontrolė tyrė 2014-2015 m. Jurbarko r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą. Atliekant išorinę peržiūrą buvo vertinama, ar tarnyba atliko auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, Tarptautinius audito standartus ir Finansinio ir teisėtumo audito vadovą. Išorinei peržiūrai buvo atrinktas Jurbarko r. savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų finansinių atskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių audito kokybės vertinimas.

Išorinės peržiūros išvados buvo itin nepalankios –  trūkumai ir pažeidimai buvo smulkiai išvardyti keliuose ataskaitos lapuose, o išvadose teigiama, kad audito kontrolės sistema turi reikšmingų trūkumų, ji neužtikrina, kad visi auditai būtų atliekami pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus.

Atlikus 2014 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių audito peržiūrą audito kokybė įvertinta IV lygiu, audito įrodymai nėra tokie patikimi ir tinkami, kad jais būtų galima pagrįsti pateiktą audito ataskaitą ir išvadą. Išvadoje teigiama, kad auditas atliktas nesivadovaujant teisės aktais, todėl kyla rizika dėl audito ataskaitoje ir išvadoje pateiktos nuomonės teisingumo.

Valstybės kontrolės išorinės peržiūros rezultatai buvo paskelbti 2016 m. kovo 10 d.

Švelniai barė

Jau kovo 29 d. Kontrolės ir audito tarnyboje Valstybės kontrolės atliktos išorinės peržiūros ataskaita buvo svarstyta Kontrolės komitete, komiteto posėdžio oficialus įrašas sudėlioja visą vaizdą.

Dėl išvadų komiteto nariams aiškinosi tuometė Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė, l.e savivaldybės kontrolierės pareigas Dalija Rakauskienė. Ji liko vienintele tarnybos darbuotoja, kai 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavo ir buvo išrinkta buvusi savivaldybės kontrolierė Vida Rekešienė. Pastaroji 2015 m. gegužės 4 d. tapo savivaldybės administracijos direktore.

Didžiąją dalį Valstybės kontrolės tikrinto laikotarpio tarnybai vadovavo būtent V. Rekešienė, tačiau  jai tapus administracijos direktore kritikuoti jos darbą tapo nepatogu ir nedrąsu, todėl Kontrolės komitete daugiausia klausimų ir kaltinimų skriejo D. Rakauskienei. Administracijos direktorė į Kontrolės komiteto posėdį atvyko, tačiau aiškintis leido buvusiai kolegei.

Komiteto pirmininkas P. Vainauskas nusistebėjo, kad toks svarbus klausimas kaip išorinės peržiūros išvados komitetui pateikiamas tik apsvarstyti ir neprašoma jokio sprendimo ir išvadų, tačiau visus ragino ataskaitą apsvarstyti ramiai ir be pykčio bei kaltinimų. D. Rakauskienė teisinosi dideliu darbo krūviu, papildomais darbais, dėl kurių esą nepavyko kokybiškai parengti tikrintos audito ataskaitos, kritikavo didelius reikalavimus auditui, tikino, kad kai kurie darbai, kurie išvadoje pripažinti nepadarytais, buvo atlikti, tik nepilnai, tačiau pripažino, kad taisyti tikrai reikia.

D. Rakauskienė tikino, kad kontrolieriams būtini mokymai, kursai, seminarai, o tam esą nebuvo skirta pinigų. Valstybės kontrolės išvadoje buvo pabrėžta, kad mokymams skirta gerokai mažiau lėšų nei numato Valstybės tarnybos įstatymas, o taip neužtikrinama galimybė darbuotojams atnaujinti žinias ir įgūdžius. Tačiau P. Vainauskas kontrolierei griežtai paprieštaravo teigdamas, kad mokymams lėšų visada buvo galima skirti.

P. Vainausko užimta Katino Leopoldo, kuris visiems siūlo gyventi draugiškai, pozicija tiko daug kam. Komiteto narė Ilona Pocienė tikino, kad išvadose „viskas gerai“, Romansas Dragūnavičius siūlė arba greičiau priimti į tarnybą dar žmonių, arba planuoti mažiau darbų ir juos atlikti kokybiškai.

Vienintelis tuometis tarybos, o dabar Seimo narys Ričardas Juška siūlė įsiskaityti į išvadas, kuriose apie darbų planavimą ir gausą nieko nekalbama, o pabrėžiama netvarka kokybės kontrolės sistemoje ir nepatikimi auditų rezultatai. Jis klausė, kokių priemonių D. Rakauskienė ir V. Rekešienė patartų imtis, kad padėtis pasikeistų ir kitos išorinės peržiūros išvados nebūtų tokios pribloškiančios.

R. Juška atkreipė dėmesį, kad Valstybės kontrolės išvados, prieš kurį laiką paviešintos savivaldybės svetainėje, po kelių dienų iš ten dingo. Ataskaita buvo išsiuntinėta tarybos nariams asmeniškai elektroniniu paštu.

D. Rakauskienė bandė komiteto narius įtikinti, kad ataskaitas visada skelbia po Kontrolės komiteto posėdžio, o Valstybės kontrolės išvadas esą gavusi tik posėdžio dienos rytą. Tokie išsisukinėjimai komiteto narius tik prajuokino, nes išvados juos pasiekė prieš porą savaičių. Meras S. Mockevičius patikino, kad išorinės peržiūros išvados jei dar nėra, tai tikrai bus paviešintos.

Prilygino mokyklai

„Viskas gerai čia su ta kokybe. Čia tokia vertinimo sistema – yra keturi lygiai, o kai kurių savivaldybių tarnybos ir visai nevertinamos“, – į nedrąsius P. Vainausko prašymus pasisakyti apie išvadas tuomet atsakė V. Rekešienė. Pasak jos, respublikos mastu Jurbarkas atrodo visai neblogai. Administracijos direktorė drąsiai teigė, kad I ir II lygiu nebuvo įvertinta nė viena patikrinta savivaldybių kontrolės ir audito tarnyba, o kai kurie kolegos – iš viso nevertinami. „Tik patyrę auditoriai ir tarnybos, kuriose dirba daug žmonių, vertinami III lygiu, o dauguma, kaip mes, IV lygiu“, – komiteto narius įtikinėjo V. Rekešienė.

Savivaldybės administracijos direktorė tikino, kad Valstybės kontrolės išvados nėra jau tokios baisios – esą trūksta tik septynių jos vadovaujamos tarnybos neparengtų darbo dokumentų. Pasak jos, pastabų dėl kokybės išvengti nepavyks, kol savivaldybėje nebus įdiegtos šiuolaikiškos programos, skirtos auditorių darbui.

Tuos pačius pasiaiškinimus V. Rekešienė išdėstė ir 2016 m. kovo 31 d. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl D. Rakauskienės perkėlimo tarnybiniu būdu.

Tarybos narys Vidmantas Juzėnas domėjosi, ar labai blogų Valstybės kontrolės patikrinimo išvadų sulaukę savivaldybės kontrolieriai neverti nuobaudos. Tačiau tada dar vieninga valdančioji koalicija savo atstovės V. Rekešienės teisti nesiruošė – užteko jos paaiškinimo, kad ne visi mokiniai vertinami devintukais ir dešimtukais, o gavę septintuką ar aštuntuką iš mokyklos nemetami ir jiems nuobaudos neskiriamos.

Bėda, kad Jurbarko r. savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos įvertinimas IV lygiu tokio aukšto balo neatitinka ir V. Rekešienės tvirtinimas, kad dauguma savivaldybių tarnybų buvo įvertintos būtent tokiu lygiu – labai toli nuo tiesos.

Valstybės kontrolės paskelbtais duomenimis, iš 2014 m. tikrintų 15-os savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų išorinių peržiūrų IV lygiu įvertinti tik jurbarkiečiai. III lygiu, kuriuo, pasak administracijos direktorės, vertinami tik didžiausi audito profesionalai, įvertintas septynių kontrolierių darbas, o net penkių savivaldybių tarnybos gavo II lygio įvertinimą, kurio, pasak V. Rekešienės, negauna niekas. Direktorė buvo teisi tik teigdama, kad dviejų savivaldybių tarnybos buvo visai nevertintos.

Ar V. Rekešienė apie lygius kalbėjo nežinodama tikros situacijos, ar taip bandė pateisinti savo darbo blogą įvertinimą, dabar galima tik spėlioti.

Išvados pamirštos

Keliais opozicijos klausimais visas Valstybės kontrolės išorinės peržiūros išvadų svarstymas ir baigėsi. D. Rakauskienė 2016 m. balandį išvyko dirbti į Šakius, V. Rekešienė koalicijos užnugaryje taip pat buvo nejudinama.

Apie blogus Kontrolės ir audito tarnybos patikros rezultatus nebekalbėta nei 2016 m. gruodžio savivaldybės tarybos posėdyje, svarstant Kontrolės komiteto ataskaitą, nei juolab 2017 m. birželį tvirtinant Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. veiklos atsakaitą. Joje apie tais metais paskelbtas Valstybės kontrolės išorinės peržiūros išvadas net neužsiminta.

Nors P. Vainauskas dar 2016 m. kovo 29 d. Kontrolės komiteto posėdyje teigė, kad už daug mažesnius nusižengimus žmonės būdavo kalami prie kryžiaus, blogo įvertinimo sulaukusios savivaldybės kontrolierės liko nenubaustos, o V. Rekešienės palinkėjimas susirasti naują labai gerą savivaldybės kontrolierių ir mero S. Mockevičiaus nuostata, kad kokybės kontrolės sistema turi būti tokia, kad joje numatytos taisyklės neleistų dirbti blogai ir nekokybiškai, gerų rezultatų kol kas nedavė.

Jūratė Stanaitienė« Back

Naujienlaiškis

Reklama

Facebook