JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKY...

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL 2019–2020 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATUOSE 2020 m. kovo 20 d. Nr. O1-343, Jurbarkas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 19 d. posėdžio protokolą Nr. R5-82:

1. N u s t a t a u, kad Jurbarko rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto, sveikatos priežiūros įstaigų ir savivaldybės administracijos padalinių (seniūnijų) pastatuose 2019–2020 m. šildymo sezonas baigiamas 2020 m. kovo 23 d., išskyrus:

1.1. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos pastatą;

1.2. VšĮ Jurbarko ligoninės pastatą;

1.3. VšĮ Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centro pastatą;

1.4. Socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatus;

1.5. VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro pastatą.

2. P a ž y m i u, kad Jurbarko rajono savivaldybėje 2019–2020 m. šildymo sezono pabaiga bus skelbiama atskiru įsakymu.

3. N u r o d a u šio įsakymo 1 punkte nurodytų pastatų šildymo vidaus sistemų techniniams prižiūrėtojams šildymo atjungimo darbus atlikti per 2 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo.

4. Į p a r e i g o j u Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrių paskelbti šį įsakymą savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook