JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKY...

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURU 2020 m. kovo 19 d. Nr. O1-337, Jurbarkas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. V-380 „Dėl visuomenės sveikatos priemonių, siekiant valdyti COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją)“ bei 2020 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. V-438 „Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais“:

1. Į p a r e i g o j u: 1.1. Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą (toliau – Visuomenės sveikatos biuras) atidėti Visuomenės sveikatos biuro vykdomo Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2020 m. veiklos prioritetų vertinimo kriterijų reikšmių (pusmečio / metų) plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo priežiūros komisijos 2019 m. gruodžio 30 d. protokolu Nr. LP-409, kitų veiklų, apimančių visuomenės sveikatos stiprinimo individualius ar grupinius užsiėmimus, išskyrus nuotolinėmis priemonėmis vykdomas veiklas, įgyvendinimą karantino laikotarpiu;

1.2. Visuomenės sveikatos biurą bendradarbiauti su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento Jurbarko skyriumi (toliau – NVSC Jurbarko skyrius), vykdant NVSC Jurbarko skyriaus nurodymus ir dalyvauti:

1.2.1. vykdant Lietuvos Respublikos sienos medicininę-karantininę kontrolę dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sienos kirtimo punktuose, nurodytuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“;

1.2.2. apklausiant asmenis, turėjusius sąlytį su ligoniais, sergančiais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar asmenis, įtariamus, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), bei taikant kitas atvejo valdymo priemones pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymus (informacijos rinkimas ir teikimas telefonu bei raštu);

1.2.3. informuojant asmenis, kad nesilaikant Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo bei Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų, gali būti taikoma atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka;

1.2.4. informuojant visuomenę dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevencijos priemonių taikymo, remiantis informacija, pateikta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos internetiniame puslapyje https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas;

1.3. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus nuo įsakymo įsigaliojimo dienos kasdien teikti informaciją Visuomenės sveikatos biurui apie Jurbarko rajono gyventojų privalomosios izoliacijos režimo laikymąsi.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Jurbarko rajono spaudoje ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Raimundas BASTYS

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook