Mokyklos šimtmečio šventė – tiltas tarp praeities ir dabarties

Mokyklos šimtmečio šventė – tiltas tarp praeities ir dabarties (0)

2019-06-01

Gegužės 25 d. Juodaičiuose paminėtas mokyklos šimtmetis – visas miestelis klegėjo kaip didžiulis mokyklos kiemas, pilnas jaunų veidų ir balsų. Ir ne tik dabartinės mokyklos bendruomenės, kuri surengė puikią šventę, bet visų, sugrįžusių į savo mokyklą ir savo jaunystę. Džiaugsmo netemdė net tai, kad nuo rugsėjo Juodaičių mokykla liks tik Veliuonos gimnazijos skyriumi. 

Kelionė šimtmečio laiku

Iškilmės prasidėjo šventomis Mišiomis Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje. Klebonas kun. Žygintas Veselka kvietė maldai už išėjusiuosius amžinybėn, o mokyklos jaunimo kartu su tikybos mokytoja Loreta Atkačiūniene skaitomus dėkojimus ir maldavimus dieviškojon aukštybėn palydėjo muzikos mokytojos Danutės Aleksienės suburto dar jauno parapijos choro giesmės.

Mokyklos istorijos pamokos „Kelionė šimtmečio laiku“ pradžią mokyklos direktorė Nijolė Jociuvienė skelbė skambindama senuoju skambučiu, kuris į klases kvietė daugybę juodaitiškių kartų. Pamoka vyko didelėje bendruomenės salėje, o tuščių vietų nebuvo. Pasak pamoką vedusios lituanistės Daivos Piragienės, „mokykla yra kaip tiltas, šimtmečio proga sujungiantis buvusius mokinius, mokyklos draugus, mokytojus ir visą Juodaičių bendruomenę.“

Užmarštin nepaskendusias šimtametės istorijos datas ir vardus susirinkusiesiems dėstė dabarties mokyklos mokytojai Onutė Bajorinienė, D. Aleksienė, Daiva Milkintienė, Zigmantas Bunikis, Mireta Gudavičienė, Raimonda Andrikienė, Antanas Milkintas, Vilma Bersėnienė, L. Atkačiūnienė.

Apie pirmąją lietuvišką parapijinę mokyklą, kuri 1919 m. buvo atidaryta seniūno Vytauto Bukausko ir kunigo Petro Juodviršio rūpesčiu ir įkurdinta špitolėje, vėliau Igno Ajausko, Juozo Masaičio namuose, liudija tik rašytiniai šaltiniai. Užfiksuota ir pirmųjų mokytojų – nuo Verėduvos kilusios Žebenkštytės, Bronės Babonytės, Jankauskaitės, J. Jankausko, Broniaus Stašaičio iš Mituvos kaimo pavardės.

1937 m. leidinyje „XX amžius“ buvo įdėta žinutė, kad „Juodaičių bažnytkaimis paskutiniais metais pradėjo sparčiai kultūrėti. Pastatyta mokykla.“ (1987 m. sausio 20 d. senoji mokykla sudegė. Jos vietą žymi išlikę pamatai ir eglaitės.)

Įdomūs, ypač jaunajai kartai, turėjo pasirodyti Angelės Morkuvienės liudijimai apie 4-ojo deš. mokyklą – apie medinę skrynutę knygoms neštis, apie vaidinimus ir šokius, kuriems grodavo dūdos, apie diktantus ir apie kampą, į kurį būdavo statomi neklaužados. Juodaitiškės prisiminimus užrašė mokyklos maironietės.

1945 m. Juodaičiuose buvo jau šeši skyriai, o iki 1950-ųjų mokykla išaugo į septynmetę, tais metais ją baigė 12 mokinių.

6-ojo dešimtmečio viduryje Juodaičių apylinkėje buvo per 200 mokyklinio amžiaus vaikų, ir 1955 m. miestelyje pradėjo veikti vidurinė mokykla. Šimtmečio šventėje dalyvavęs pirmosios laidos 1958 m. abiturientas Antanas Morkeliūnas prisiminė kiekvieną rugsėjį dažais kvepiančią mokyklą, pirmąją mokytoją Reginą Čepienę, mokyklos direktoriaus Kazio Čepo žmoną, lituanistę Sirtautienę, matematiką Kemzūrą, istorikę Giedraitienę... Ir kraupią pokario realybę, kai žuvo klasės draugas. Baigęs mokyklą A. Morkeliūnas norėjo tapti mokytoju, bet ne iškart buvo priimtas į universitetą, mat buvo zakristijono sūnus ir pats patarnaudavo Mišiose.

Išleidusi dvi abiturientų laidas Juodaičių mokykla tapo aštuonmete, dirbo daugelio dar prisimenami mokytojai Antanas Mažeika, Pranutė Šimkūnienė, Nelė Minalgienė, Pranas Minalga, Irena Vaznytė, Sofija Pundzevičienė, Gina Giedraitienė, o nuo 1963 m. mokyklai vadovavusi Irena Kačiušytė-Mažeikienė šventėje buvo sutikta džiugiais plojimais – salėje sėdėjo daug jos buvusių mokinių ir kolegų.

Savo gimtinės mokykloje mokytojauti I. Mažeikienė pradėjo baigusi Ariogalos vidurinę mokyklą. „Labai atsiprašau, kam teko būti mokiniais tokios mokytojos. Būdavo, mokai ir pats mokaisi“, – sakė viešnia, pedagogikos studijas baigusi neakivaizdiniu būdu. Buvusi direktorė minėjo nelengvą administratoriaus naštą: kai Juodaičiai buvo priskirti Jurbarkui, darbas, pasak jos, buvo katorga dėl būtinybės dažnai važinėti į rajoną blogais anuomečiais keliais. „Tačiau mokykloje būdavo smagu. Jei būtų galimybė iš naujo gyvenimą pradėti, rinkčiausi tą pačią profesiją“, – teigė ji.

Vadovaujant I. Mažeikienei Juodaičių mokykla vėl išaugo į vidurinę, kuri pasiekė geriausią pažangumą tarp rajono mokyklų – 98%, o mokinių skaičius buvo perkopęs pustrečio šimto. Šefuojamuose kolūkiuose mokiniai išdirbo 34680 dienų, o kolūkiai nupirko mokyklai sekciją, pianiną, laikrodį...

Juodaičių vidurinė buvo klestinti, gyvybinga mokykla. 1980 m. Juodaičių miestelį papuošė gražus daugiabutis mokytojų namas, o 1982 m. rugsėjo 1-ąją atidaryta ir nauja mokykla. Tai buvo didžiulė šventė, kurią rodė net televizija.

Prabilus apie 9-ąjį dešimtmetį, ir dabartinis jaunimėlis salėje sukruto – juk tai jų tėvelių mokykla. 1983 m. abiturientas Gintautas Gudžiūnas mokyklą baigė aukso medaliu, o 1986-aisiais Albina Krikštanaitė – sidabro. Respublikinėje biologijos olimpiadoje sėkmingai dalyvavo Sigitas Stašaitis. 1985 m. mokykla socialistiniame lenktyniavime (ir toks buvo anuomet!) užėmė pirmą vietą.

Turtinga ir graži

Lietuvai atgavus nepriklausomybę mokykla turtėjo ir gražėjo. 1993 m. įsigytas pirmasis kompiuteris, 1998-aisiais įvestas internetas, 2008 m. – plačiajuostis internetas. Dėstomi nauji dalykai: tikyba, etika, politologija. O mokinių mažėjo. 2001 m. išleista paskutinė – XXXII laida – 6 abiturientai. Mokykla tapo pagrindine.

O šiais mokslo metais Juodaičių mokykloje – tik 56 mokiniai, kone visi jie sutilpo šimtmečio šventės scenoje – dainavo, grojo, vaidino, tiesdami gražų tiltą tarp praeities ir dabarties.

„Ugdome tvirtą žmogų, kuris skaitytų ir rašytų, mokytųsi visą gyvenimą, jaustų pagarbą kitam, mylėtų ir puoselėtų savo gimtąjį kraštą, saugotų savo tautos tradicijas, – sakė N. Jociuvienė, mokyklai vadovaujanti nuo 1976 m. Direktorė tvirtino, kad visi Juodaičiuose dirbę pedagogai mylėjo šį kraštą ir darbui atidavė visas jėgas. Ruošiant šimtmečio šventę pavyko surasti apie 90 dirbusių mokytojų.

Apžvelgdama mokyklos dabartį N. Jociuvienė minėjo maironiečių būrelį, įkurtą 2011 m. kraštiečio Eugenijaus Urbono iniciatyva, tebeveikiantį, vadovaujamą XX laidos abiturientės D. Povilaitytės-Piragienės. Šimtmečiui maironiečiai buvo parengę meninę kompoziciją „Mokyklos šviesa“. Nuo 2013 m. mokykloje veikė Jaunieji šauliai. Šios organizacijos steigėjas – Raseinių r. savivaldybės meras Andrius Bautronis į šventę atvyko ne tik pasveikinti, bet ir Lietuvos valstybės himnu pradėti šimtmečio pamoką, nes taip pradėdavo visas pamokas, kai šioje mokykloje dirbo istorijos mokytoju. Įsteigtos kraštietės poetės Zitos Sadauskaitės vardo klasės, atnaujinta mokyklos aikštelė, įrengta lauko klasė, veikia vaikų dienos centras. O linksmą pradinukų chorą, jaunąsias smuikininkes su savo draugėmis iš Ariogalos gimnazijos, visą būrį šokėjų ir kitų mandagių ir paslaugių mokinukų sutikome šventėje – tai mokytojų ir tėvelių, visos mokyklos ir Juodaičių bendruomenės nuopelnas ir pasididžiavimas.

Su viltimis ateičiai

„Esame labai dėkingi Jurbarko rajono valdžiai, kuri mus visada palaikė, kad Juodaičiuose būtų mokykla. Nuo rugsėjo pirmosios tampame Veliuonos gimnazijos skyriumi ir norime, kad išliktų tas skyrius, kad šviesos žiburėlis būtų Juodaičiuose“, – sakė direktorė, pranešdama visiems jau žinomą ne itin džiugią žinią. Bet nuotaika dėl to nesubjuro, juolab kad juodaitiškių viltį išsaugoti tą šviesos žiburėlį pakurstė ir gausus būrys sveikintojų. Pirmiausia – seniūnė Alvina Bunikienė. Taip pat ir mokyklos tarybos pirmininkas Tadas Marcinkus, neabejojantis, kad mokykla turi išlikti, nes mažoje mokykloje matomas kiekvienas vaikas.

Jurbarko r. savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius sveikindamas išreiškė viltį, kad mokykla išliks, o gal ir gausės. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė ir vyr. specialistė Genovaitė Grigucevičienė Padėkos raštais apdovanojo mokyklos raštinės vedėją ir bibliotekininkę Birutę Pesienę, sargę Rimantą Vyturienę ir mokytojus Miretą Gudavičienę, Daivą Milkintienę, Antaną Milkintą, Daivą Piragienę. Jurbarko r. savivaldybės padėka įteikta direktorei N. Jociuvienei.

Oficialioji šventės dalis baigėsi paminklinio akmens mokyklos šimtmečiui pažymėti atidengimu ir dabartinio Juodaičių jaunimo šokiu. Sugrįžti į jaunystę kvietė senų nuotraukų albumai, susitikimai klasėse ir prie kavos puodelio. Mokyklos kiemelyje kvepėjo keptas paršiukas – 1975-ųjų metų abiturientų laidos dovana šimtmečio svečiams, į smagių dainų ir šokių sūkurį kvietė folkloro ansamblis, mažuosius džiugino batutas ir kitos vaikiškos pramogos.

Mokykla gyva, kol joje skamba vaikų juokas. Tik ar ilgai jis skambės šiose klasėse ir kiemeliuose, Juodaičių mokyklai įžengus į antrąjį šimtmetį?

Danutė Karopčikienė« AtgalNaujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook