Lūkesčiai ir rūpesčiai pasitinkant naujuosius mokslo metus

Lūkesčiai ir rūpesčiai pasitinkant naujuosius mokslo metus

Vasara skaičiuoja paskutines savo dienas, nenumaldomai artėja Rugsėjo 1-oji – darbymečio metas ne tik švietimiečių bendruomenei, bet ir visai visuomenei, nes mes visi vienaip, ar kitaip esame susiję su mokymu(si). Naujų mokslo metų išvakarėse įprasta pažvelgti į tai, kokios naujovės, pokyčiai laukia švietimo įstaigų, mokinių, tėvų ir pedagogų.

Statistikos departamento duomenimis, šalies regionuose nuolat mažėja gyventojų skaičius, tuo pačiu nuosekliai mažėja ir vaikų skaičius, visuomenė sensta. Kaip ir ankstesniuosius, taip ir šiuos mokslo metus pasitiksime su sumažėjusiu mokinių skaičiumi. Pagal 2019 m. liepos mėnesį mokyklų pateiktus preliminarius statistinius duomenis, 2019–2020 m. m. rajono ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklas lankys 3571 ugdytinis (2018–2019 m. m.  3648 ), t. y. 77 ugdytiniais mažiau nei 2018–2019 m. m. Lyginant su 2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, klasių ir grupių komplektų skaičius  turėtų sumažėti nuo 215 iki 208 (7 komplektais). Šie skaičiai vis dar tikslinami, kiekvieną dieną vis gauname informacijos apie pasikeitimus. Tikslų mokinių skaičių sužinosime tik antrąją rugsėjo savaitę, kai į Mokinių registrą bus suvesti visi duomenys apie mokinius. Didžiausia mokykla rajone – Jurbarko Naujamiesčio progimnazija, joje mokysis  601 mokinys, mažiausia – Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykla-daugiafunkcis centras su 110 mokinių.  

2018–2019 m. m. Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose dirbo 381 pedagogas, tikslus 2019–2020 m. m. pedagogų skaičius bus aiškus tik pirmosiomis spalio dienomis, kai teisės aktų nustatyta tvarka bus pateikti duomenys Pedagogų registrui. Manome, kad sumažėjus mokinių skaičiui, šiek tiek sumažės ir pedagoginių darbuotojų. Tokios tendencijos stebimos jau keletą metų – kiekvienais mokslo metais nuosekliai sumažėja 7–10 pedagogų. Nors dėl mažėjančio mokinių skaičiaus, mokyklų tinklo optimizavimo reikia  mažiau pedagogų, rajono ugdymo įstaigos susiduria su kai kurių dalykų specialistų trūkumu. Šiuo metu net 5 rajono mokyklos ieško pedagogų – priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių,  rusų kalbos, tikybos, istorijos, muzikos mokytojų. Trūksta ir neformaliojo švietimo mokytojų, švietimo pagalbos specialistų – logopedo, pailgintos dienos grupės auklėtojo. Vis mažiau jaunų pedagogų ateina dirbti į ugdymo įstaigas. Pedagogų sudėtis beveik neatsinaujina, jų amžius didėja.

Artimoje ateityje rajono mokyklų ir savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus laukia nemenki iššūkiai dėl mokyklų vadovų. 2020 m. sausio 1 d. baigiasi net 4 mokyklų vadovų kadencijos, 2 vadovai išėjo iš pareigų savo noru. Teisės aktų nustatyta tvarka konkursai į mokyklų vadovų pareigas jau paskelbti, tačiau praktika rodo, kad norinčiųjų užimti šias nelengvas pareigas, prisiimti atsakomybę už visą įstaigos veiklą, beveik nėra. O ir norintieji ne visi įveikia Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje laikomų vadovavimo gebėjimų testo barjerą. Džiaugiamės, kad vasarą įvyko konkursas Jurbarko švietimo centro direktoriaus pareigoms užimti ir naujus mokslo metus Švietimo centro kolektyvas pradės vedamas naujos direktorės Jurgitos Voroninienės. 

Mokinių skaičiaus mažėjimas verčia priimti sprendimus ir imtis veiksmų ir dėl mokyklų tinklo pokyčių. Šiuos mokslo metus pasitinkame įvykdę bendrajame mokyklų tinklo plane numatytas mokyklų tinklo optimizavimo priemones. Duris užveria pavasarį savo šimtmetį atšventusi Jurbarko r. Juodaičių pagrindinė mokykla. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Juodaičių pagrindinė mokykla prijungiama prie Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos ir tampa šios gimnazijos Juodaičių skyriumi. Prieš pradedant reorganizavimo procesus buvo susitikta su mokyklos bendruomene, išklausyti jos pageidavimai ir lūkesčiai. Mokyklos bendruomenė pageidavo, kad šiame skyriuje ir toliau būtų tęsiamas ugdymas pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos I dalį. Šiais mokslo metais Juodaičių skyriuje formuojama jungtinė ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupė, jungtinės 1–2, 3–4, 5–6 ir 7–8 klasės, nebeformuojama 9 klasė. Dešimtokams bus sudarytos galimybės pabaigti 10 klasę ir įgyti išsilavinimą mokykloje, kurioje mokėsi nuo pirmos klasės. Dėl mažo mokinių skaičiaus ir poreikio jungti net tris klases nebebus formuojama jungtinė pradinė klasė Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos Girdžių skyriuje. Mokykla turi savo mokyklinį autobusą, turi puikias galimybes užtikrinti mokinių pavėžėjimą į mokyklą, todėl Girdžių skyriuje mokęsi vaikai įsilies į Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos pradines klases. Šiame skyriuje liks tik jungtinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė.

Šį rugsėjį dar viena mokykla planuoja pradėti dirbti pagal visos dienos mokyklos modelį – tai Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija. Visos dienos mokykloje mokiniai ir mokysis, ir dalyvaus neformaliojo švietimo užsiėmimuose, čia bus teikiama individuali švietimo pagalba ir socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvams, į veiklas įtraukiama visa bendruomenė, verslo ir socialiniai partneriai. Mokykla kreipėsi į savivaldybę dėl miesto autobuso maršruto pakoregavimo, kad mokiniai būtų pavežami kuo arčiau mokyklos ir galėtų saugiau pasiekti mokyklą. 

Nemažai pokyčių ir teisinio reglamentavimo bus mokytojų darbo užmokesčio nustatymo srityje. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigalios patobulintas etatinio darbo užmokesčio modelis. Mokyklos turės laisvės keisti ir pačios prisitaikyti modelį, laikydamosi teisės aktais nustatytų ribų. Įgyvendinant naują patobulintą modelį nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja nemažai teisės aktų, kuriais reglamentuojama mokytojų darbo laiko struktūra, jos sudarymo tvarka ir ypatumai bei apskaita. Tai  Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas,  darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas, Darbo laiko grafiko sudarymo bendrosios nuostatos, Veiklų mokyklos bendruomenei aprašas, Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas. Minėti teisės aktai įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., tačiau priimti jie buvo jau kovo 1 d., todėl mokyklos turėjo pakankamai laiko pasiruošti ir išsiaiškinti visas šių teisės aktų taikymo subtilybes – kokie esminiai naujo etato sandaros pasikeitimai, kaip bus diferencijuojamos valandos, skirtos vadovauti klasei, pamokoms pasiruošti ir mokinių darbams vertinti, kokios nustatytos skirtingų darbo laiko režimų sąlygos. Naujieji bendrieji ugdymo planai suteikia mokykloms daug daugiau laisvės, galimybės susitarimams. Atsižvelgdamos į įstaigos specifiką, ugdymo organizavimo ypatumus, mokyklos gali lanksčiai organizuoti ugdymo procesą, taikyti netradicines ugdymo formas bei būdus. Dėl patikslinto etatinio mokytojų darbo apmokėjimo mokyklų vadovai kol kas didelių sunkumų nemato. Su etatinio modelio įvedimu mokyklos pakankamai sklandžiai susitvarkė pernai, todėl šiais metais krūvio paskirstymas vyksta daug lengviau. Padirbėti teko, tačiau skaičiavimai jau atlikti, pedagogams paskirstyti darbo krūviai ir belieka pamatyti, kaip nauja sistema veiks praktiškai. Jei pasitaikys nesklandumų, juos visuomet galima įveikti.

Mokslo metų pradžioje šiokią tokią sumaištį gali sukelti tai, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. sveikatos priežiūros įstaigos nebeišduos medicininės pažymos, kurią iki šiol mokyklos naudojo kaip pamokų (ugdymo dienų) praleidimą dėl ligos pateisinantį dokumentą. Mokyklos turės susitarti su bendruomenėmis ir nusistatyti kitus pamokų (ugdymo dienų) praleidimą dėl ligos pateisinančius dokumentus. Daugiau atsakomybės už tai, kad vaikas lankytų mokyklą, teks tėvams, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą, turi teisę ir pareigą rūpintis, kad būtų sudarytos sąlygos vaikui iki 16 metų mokytis. Rengdamos ir tvirtindamos mokinių lankomumo apskaitos tvarkas mokyklos turėtų laikytis protingumo principo ir su mokyklos bendruomene susitarti dėl adekvačių pranešimo apie pamokų (ugdymo dienų) praleidimo dėl pateisinamos priežasties būdų ir terminų. Baiminamasi, kad vien tėvų sąmoningumo gali nepakakti, kad gali pasitaikyti piktnaudžiavimo atvejų, todėl siekiant įtvirtinti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos susitarimus dėl vaikų pamokų (ugdymo dienų) lankomumo apskaitos turės būti papildytos esamos mokymo sutartys šalių įsipareigojimų dalyje įtraukiant tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus susitartais terminais, būdais pateikti pateisinimą dėl mokinių praleistų pamokų (ugdymo dienų) dėl pateisinamų priežasčių. Taip pat mokymo sutartyse turės būti įtvirtinta ir tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybė už piktnaudžiavimą tėvų valdžia, neveikimą vaiko labui, jei nesilaikoma ar piktnaudžiaujama mokymo sutartyse, mokyklos pamokų (ugdymo dienų) lankomumo apskaitos tvarkose nustatytais susitarimais dėl vaikų lankomumo pateisinimo.

Šią savaitę kartu su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais lankomės rajono ugdymo įstaigose ir susipažįstame, kaip įstaigos ruošiasi naujiems mokslo metams, kokiomis nuotaikomis rugsėjį sutinka ugdymo įstaigų vadovai ir pedagogai. Rajono mokyklos į naujus mokslo metus žengia atsinaujinusios ugdomąsias erdves, buitines patalpas, lauko aplinkas, įsigijusios interaktyvių lentų ir kitų mokymo priemonių. Štai Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla, įgyvendindama projektą „Ugdyk save“, įsigijo daugybę ugdymo procesui organizuoti ir mokinių socialiniams įgūdžiams ugdyti reikalingų priemonių – technologijų kabinetas pasipildė siuvimo mašinomis, krašto apmėtymo ir siuvimo mašina, vėlimo mašina, mezgimo malūnais, sportininkams nupirktas pilnos komplektacijos tatamis, švieslentė sporto salei, treniruokliai, lygiagretės. Išdažytos sporto salės grindys, krepšinio aikštelės ir ribų linijos. Atnaujintos ir mažiesiems Šimkaičių gyventojams skirtos patalpos – darželio patalpose pakeisti langai. Jurbarko r. Eržvilko gimnazijoje baigiama įrengti moderni dailės klasė, socialinio pedagogo kabinetas, išdažytos koridorių, aktų salės, bibliotekos, mokytojų kambario ir kelių kabinetų grindys, atnaujinamos technologijų klasės. Sparčiai vyksta darbai ir tikimasi, kad iki 2019 m. pabaigos Eržvilko gimnazijoje bus atidarytos dvi darželio grupės. Intensyviai darbai vyksta ir Jurbarkų darželio-mokyklos Rotulių skyriuje. Rangovai pažadėjo, kad darželio įrengimo darbai bus pabaigti spalio mėnesį. Mažieji Jurbarko rajono gyventojai labai laukia naujų darželio patalpų – liepos mėnesio pabaigos duomenimis, šiuo metu į ikimokyklinio ugdymo įstaigas nepatenka 43 vaikai. Tik įrengus darželio grupes Eržvilko gimnazijoje bei Jurbarkų darželio-mokyklos Rotulių skyriuje ir joms pradėjus veikti, bus žinomas tikslus ikimokyklinio ugdymo vietų ir papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo poreikis Jurbarko rajone.

Pasitikdami naujus 2019–2020 mokslo metus, linkime supratimo ir pagarbos vieni kitiems: mokinio – mokytojui, tėvams, mokyklos vadovybei, suaugusiųjų – augančiam vaikui, maištaujančiam paaugliui, į ateitį žvelgiančiam jaunuoliui ir vienas kitam. Visiems mokyklos žmonėms linkime puikių pasiekimų, nuolatinio tobulėjimo, kūrybingumo, gražių ir prasmingų darbų, produktyvaus mokymosi, judėjimo į priekį.  Bet skubėdami nepralėkime pro šalį, pastebėkime, kad šalia mokinys, kolega, draugas

Su artėjančia Rugsėjo 1-ąja!

Jolita Jablonskienė,

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook