Praėjus metams po vaiko teisių apsaugos reformos

Praėjus metams po vaiko teisių apsaugos reformos (1)

2019-10-05

Atvejo vadybininkėms Ramutei Matijošaitienei ir Giedrei Stankevičienei vienu metu tenka spręsti po 50-60 atvejų.

2018 m. liepos 1 d. įvyko Vaiko teisių apsaugos reforma. Prieš tai savivaldybėse veikę Vaiko teisių apsaugos skyriai buvo centralizuoti ir tapo pavaldūs Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jurbarko rajono vaiko teisių apsaugos skyrius priklauso šios tarnybos Tauragės apskrities teritoriniam padaliniui. Tačiau nemaža dalis vaiko teisių apsaugos padalinių vykdytų funkcijų reformos metu buvo perduotos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriams.

Darbas su šeimomis

Socialinės paramos skyrius nuo 2018 m. liepos 1 d. pradėjo vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus. Šiai funkcijai atlikti skyriuje buvo priimti 2 nauji socialiniai darbuotojai. Atvejo vadybos tikslas – rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko saugumą, jo interesus, ir tik išnaudojus visas galimybes padėti šeimai ir šiai pagalbai nepavykus, kreiptis į teismą leidimo paimti vaiką iš šeimos ir jam nustatyti globą (rūpybą). Nuo praėjusių metų liepos 1 d. atvejo vadyba taikyta 203 savivaldybėje gyvenančioms šeimoms. Pagrindinės vyraujančios problemos – piktnaudžiavimas alkoholiu, ilgalaikis nedarbas, šeimyninių santykių nestabilumas, naudojama fizinė ir psichologinė prievarta tarp partnerių ir prieš vaikus. Tokioms šeimoms būtinos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Taikant atvejo vadybą, pagalba vaikui ir šeimai orientuojama į kompleksinių paslaugų teikimą. Socialinės paramos skyriuje dirbančioms atvejo vadybininkėms vienu metu tenka po 50–60 atvejų. Šiuo metu sprendžiamas klausimas, kuriai savivaldybės socialinių paslaugų įstaigai perduoti atvejo vadybos paslaugų teikimą.

Vaiko globos (rūpybos) organizavimas

Socialinės paramos skyriui perduota ir vaiko globos (rūpybos) organizavimo funkcija. Vaikui globa (rūpyba) nustatoma tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko.

Šiais metais tėvų globos (rūpybos) savivaldybėje neteko penki vaikai, iš jų trims globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, vienam institucijoje, vienam VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ (globos centre budinčio globotojo šeimoje).

Kai vaikas laikinai lieka be tėvų globos, jo priežiūrai, auklėjimui, teisių ir teisėtų interesų atstovavimui bei gynimui nustatoma laikinoji globa (rūpyba). Laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Šiuo metu Jurbarko rajono savivaldybėje yra 7 laikinai globojami (rūpinami) vaikai. Su šių vaikų šeimomis dirbamas socialinis darbas taikant atvejo vadybą. Siekiama pašalinti priežastis, dėl kurių vaikas buvo paimtas iš šeimos. Rugsėjo 30 d. duomenimis, 9 vaikai, kuriems šiemet buvo nustatyta laikinoji globa, buvo grąžinti į šeimą. Vaiko nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą. Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos arba prokuroro pareiškimą. Šiuo metu Jurbarko rajono savivaldybėje yra 52 nuolatinai globojami (rūpinami) vaikai, dauguma jų auga giminaičių šeimose.

Šiuo metu Jurbarko rajone 33 šeimos augina 39 be tėvų globos (rūpybos) likusius vaikus. Šioms šeimoms be valstybės numatomų išmokų savivaldybė už vaikų globą (rūpybą) skiria 3 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoką per mėnesį už kiekvieną globojamą vaiką, vadinamus – pagalbos pinigus, šiuo metu tai yra 114 Eur. Globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius savivaldybėje mažėja, tačiau išlieka tendencija, kad giminystės ryšiais nesusijusius vaikus šeimos vis dar sunkiai ryžtasi globoti

Globos centras

Savivaldybės taryba 2018 m. viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“ pavedė vykdyti Globos centro funkciją. Pagrindinis šio centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kitokia pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. Centras konsultuoja, organizuoja mokymus, teikia metodinę pagalbą, vykdo budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų, įtėvių paiešką bei atranką.

Budintis globotojas

Įsigaliojus Vaiko teisių apsaugos reformai šalia globėjų atsirado budintys globotojai. Tai asmenys, kurie savo šeimoje ne ilgiau nei 12 mėnesių laikinai prižiūri nuo 1 iki 3 vaikų. Vaikai patenka pas budintį globotoją, kai šeimoje yra nesaugi aplinka, vaikui iškyla grėsmė. Pasikeitus aplinkybėms vaikai arba sugrįžta pas savo tėvus, arba jiems surandami nuolatiniai globėjai ar įtėviai. Ši veikla vykdoma pagal Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio paslaugų teikimo sutartį. Jurbarke šiuo metu yra viena budinti globotoja, ji globoja 2 vaikus, iš kurių vienas yra iš kito rajono. Viena buvusi globotoja tapo nuolatine vaiko globėja.

Skalvijos namai

Jurbarko rajono savivaldybė aktyvai įgyvendina institucinės globos pertvarką. Nuo 2019 m. sausio 1 d. savivaldybė yra biudžetinės įstaigos Skalvijos namų steigėja. Skalvijos namuose visi vaikai gyvena bendruomeniniuose namuose. Keturiuose bendruomeniniuose namuose šiuo metu auga 25 vaikai. Jie gyvena iš privačių asmenų nuomojamuose namuose, čia vaikams sudaromos šeimai artimos gyvenimo sąlygos. Socialinių darbuotojų prižiūrimi ir padedami vaikai mokosi savarankiškai gyventi.

Šių metų liepos 8 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracija su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo. Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. liepos 31 d. Pagal šį projektą Jurbarko mieste, Vytauto Didžiojo g. 53C, bus pastatyti modernūs, neįgaliesiems pritaikyti ir nauja įranga bei baldais aprūpinti bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugas gaus 8 vaikai. Jurbarko rajono savivaldybės administracija projektą įgyvendina su 4 partneriais: Skalvijos namais, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centru. Projektui skirtas iki 210 016,00 Eur finansavimas. Numatoma, kad pagal šį projektą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija remontuos ir išplės Jurbarko miesto vaikų dienos centrą, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora“ ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centrai bus aprūpinti reikalinga įranga ir baldais.

Ką turi žinoti tėvai

Atkreipiame tėvų, kurie turi nepilnamečių vaikų ir išvažiuoja dirbti į užsienį, dėmesį į keletą svarbių dalykų. Jeigu į užsienį išvyksta vienas iš tėvų, vaiko atstovu pagal įstatymą (dėl tėvo ir motinos teisių ir pareigų vaikui lygiateisiškumo) lieka kitas iš tėvų, išskyrus tuos atvejus, kai jis teismo sprendimu yra pripažintas neveiksniu arba jam apribota tėvų valdžia konkretaus vaiko atžvilgiu. Jeigu į užsienį išvyksta abu tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų, prieš išvykdami ne ilgesniam kaip aštuoniolikos mėnesių terminui ir ne vėliau kaip prieš 30 dienų jie turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją ir pateikti prašymą dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo bei reikalingus dokumentus. Per 2019 m. laikina globa (rūpyba) tėvų prašymu nustatyta 11 vaikų.

Laima GARDAUSKIENĖ, Socialinės paramos skyriaus vedėja« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook